Storno podmínky

Onámení o stornování kurzu nebo žádost o vrácení poměrné částky kurzovného vyřizujte pouze písemně – emailem.

 Na storna sdělená telefonicky nebo ústně nebude brán zřetel a budou považována za neoznámená.

kontaktní emailová adresa:   pawlicova@gmail.com

 

Storno kurzu plavání/cvičení rodičů s dětmi

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

Následně lze kurz zrušit nejpozději do zahájení první lekce příslušného kurzu s tím, že klientem uhrazená záloha 500 Kč se nevrací (tj. klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy). Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, komunikace s rodičem, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

V případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucíchlekcí, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v náhradovém systému řádně omluvené, zavazujeme se:

  • Rodiči vrátit kurzovné za tyto zameškané lekce kurzu, po odečtení nevratné zálohy.
  • Zbylé lekce převést na volné plavání s platností půlroku.
  • Přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je ldoplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku převést na sourozence nebo vrátit po odečtení nevratné zálohy 50% kurzovného.

V případě, zrušení ze strany rodiče (kožní vyrážky, plačící dítě apod.) lze vrátit zbylou částku kurzovného po odečtení nevratné zálohy 500 Kč. Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, komunikace s rodičem, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů). Zbylá částka kurzovného se počítá ode dne nahlášení storna kurzovného. Omluvené lekce před nahlášením kurzovného nelze započítávat do vrácené částky.

Volba způsobu kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci je na rodiči.

V případě absence 5 a více lekcí z jiného než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), není možné kurzovné kompenzovat žádným způsobem.