Storno podmínky

 Na storna sdělená telefonicky nebo ústně nebude brán zřetel a budou považována za neoznámená.

kontaktní emailová adresa:   pawlicova@gmail.com

 

Storno kurzu plavání/cvičení a angličtiny pro děti

Tyto storno podmínky vychází z obchodních podmínek obou subjektů:

Lucie Pawlicová – plavecká škola

Marie Smažilová – cvičení Pawlicová

I přesto, že umožnujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

 

1. Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1 000 korun nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

  1. v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1 000 korun. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).
  2. Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o částku 1 000 korun bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů. Pokud předem neuhradili zálohu, bude po nich požadováno uhrazení storno poplatku 1 000 korun.
  3. Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte.

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o částku 1 000,- korun a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

Storno poplatek 1 000 korun je za množství fixních nákladů (administrativní práce, zarezervování místa v lekcích apod.).

V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

ZRUŠENÍ/PŘERUŠENÍ KURZU PLAVÁNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

V případě, že z důvodu zásahu vyšší moci dojde k nemožnosti či omezení plnění podmínek smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a účastníkem, zejména k přerušení, omezení či zákazu provozu v provozovně plavecké školy, a tedy nebude možné poskytovat kurzy plavání řádným způsobem a tato nemožnost trvala déle než jeden den, vyhrazuje si Poskytovatel právo na vrácení zbylých/zrušených lekcí plavání prostřednictvím kompenzací, tedy nikoliv formou vrácení kurzovného.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky) nezávislé na vůli plavecké školy, které jsou objektivně neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání či omezují poskytování plaveckých kurzů. Jedná se zejména o válečný stav, občanské nepokoje, záplavy, epidemie, pandemie, rozhodnutí přijatá vládou, rozhodnutí orgány veřejné správy, zejména karanténní opatření a veškerá rozhodnutí, v jejichž důsledku dochází k uzavření či omezení provozu.

V případě přerušení/zrušení kurzu plavání z důvodů vyšší moci, jak je uvedeno výše, má účastník kurzu plavání možnost vybrat si jednu z následujících kompenzací vrácení kurzovného:

  1. Převod zrušených lekcí na následující kurz plavání
  2. Vystavení voucheru v hodnotě zrušených lekcí s platností 1 rok
  3. Vrácení zbylé části kurzovného ve formě volného vstupu na volné plavání pro 1 dítě a 1 dospělého na 60min.

NÁHRADA ZA ZAMEŠKANÉ LEKCE KURZU U DLOUHODOBÉ NEMOCI

Pouze v případě zamešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5 jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny budete mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

 1. Rodiči vrátit kurzovné za tyto zameškané lekce kurzu, po odečtení částky 1 000 korun anebo
 2. Přesunout všechny budoucí lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na volné plavání, po odečtení částky 1000 korun, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet.

Účastník zvolí způsob kompenzace za zameškané lekce kurz z důvodu dlouhodobé nemoci.

Veškeré žádosti o náhradu za zameškané lekce kurzu (viz. Podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na pawlicova@gmail.com . Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení služí pouze k účelu prokázání vznik nároku na náhradu za zamečkané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme a neuchováváme.

Vyhrazujeme si právo řešit jednotlivě nastalé události individuálně.

ABSENCE V KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek ods. 2.4. Kurzovné se však nevrací.

Tyto storno podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2022