Obchodní podmínky Marie Pawlicová

Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníka (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL

Bc. Marie Pawlicová

IČ: 06142460

se sídlem: Čs. Legiií 307/6

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel.: 737 934 317

pawlicova@gmail.com

III. SLUŽBY

Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty pro děti a mládež.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká předáním přihlášky Poskytovateli. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Poskytovatele. Pokud o to Rodič požádá, vystavíme Vám potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku. 

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení ceny. Budeme se snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou lekcí zdarma anebo vrácení poměrné části zaplacené ceny) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech.

U kroužků, které dosud nezačaly, nejpozději však 7 dnů před zahájením příslušného kurzu má rodič nárok na vrácení uhrazeného kurzovného, poníženou o zálohu 500 korun. Odhlášení je možné pouze zasláním emailu pawlicova@gmail.com.

Následně lze kurz zrušit nejpozději do zahájení první lekce příslušného kurzu s tím, že klientem uhrazená záloha 500 Kč se nevrací (tj. klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy). Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, komunikace s rodičem, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

U táborů při zrušení účasti dítěte 1-7 dny (včetně pátku) před začátkem táboru, storno poplatek činí 100% z částky (při doložení lékařského potvrzení, storno poplatek 50% z částky). Při odepsání dítěte 8-14 dnů před začátkem táboru, storno poplatek činí 50% z částky (při doložení lékařského potvrzení, storno poplatek 30% z částky). Při odepsání dítěte více než 14 dní před začátkem táboru, storno poplatek činí 30% z částky.

Můžete převést platby a rezervace na jiný termín, pokud bude volné místo. Při zajištění náhradníka, nebude storno poplatek účtován.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

Poskytovatel může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ

Poskytovatel má stanoven provozní řád a další podmínky účasti. V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může poskytovatel ukončit smluvní vztah. V tomto případě Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy.

V případě nemožnosti konání táborů v létě 2020 kvůli koronaviru, vrátí poskytovatel 100% zaplacené částky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

 

Tyto podmínky jsou platné od 3. května 2020