Obchodní podmínky Lucie Pawlicová

Obchodní podmínky Plavecké školy Pawlicová platné od 5. října 2023

Lucie Pawlicová

sídlo společnosti: Kosmonautů 3, 73601 Havířov-Podlesí

IČ: 88386244

DIČ: CZ7060144971

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Havířově sp. Zn. ŽÚ/3725/Kr/2015

Provozovna bazén v Městské sportovní hale Slávie, Astronautů 2, Havířov

 

Našim cílem je u vašich dětí rozvíjet psychomotorický vývoj, socializaci a pozitivní vztah k pohybu a vodě.

Instruktorky, které se vám v kurzech věnují jsou akreditované MŠMT. Ve svém oboru se stále aktivně vzdělávají a procházejí pravidelnými školeními. K dětem přistupujeme s profesními dovednostmi, které pojíme s přátelským přístupem. Bereme ohled na věk dítěte a jeho dovednosti, potřeby s důrazem na otevřenou komunikaci s rodičem.

Místa, ve kterém se kurzy provozují, jsou přizpůsobena na provoz dětského plavání .  V plavání v dámských i pánských šatnách najdete přebalovací podložky, dětskou ohrádku. Použité pomůcky v kurzu jsou pravidelně dezinfikovány. V průběhu kurzu pečujeme o čistotu, bezpečnost a bezproblémový provoz.

Voda v našem bazénu prochází neustálou kontrolou ze strany MSH Havířov a Krajské hygienické stanice. Bazén je určený pro děti od 6 měsíců.

Aby se plavalo  v co největší čistotě a kvalitě.  Prosíme vás o dodržování čistoty a úklidu po sobě (např. v aklimatizační místnosti, šatnách).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel Lucie Pawlicová, se sídlem Kosmonautů 3, Havířov-Podlesí, identifikační číslo: 88386244, zapsána v rejstříku Městského soudu v Havířově sp. Zn. ŽÚ/3725/Kr/2015 (dále jen „provozovatel“) vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o poskytování služeb v provozovně v Městské sportovní hale Slávie, Astronautů 2, Havířov anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě (dále jen „plavecká škola“), uzavírá mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Provozovatelem.

Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. O změnách či doplněních těchto podmínek Provozovatel informuje zákazníky (účastníky kurzů) 14 dnů před účinností nových obchodních podmínek. Zákazník má možnost od smlouvy odstoupit, pokud se změnami nebude souhlasit. V tom případě musí odstoupení od smlouvy doručit plavecké škole a část uhrazeného kurzovného, v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

Nové znění (změna) obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce www.pawlicova.cz . Tímto ustnovením nejsou dotčena práce a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a účastníkem vzniká na základě vyplněného registračního formuláře, která je dostupný online na (www.pawlicova.cz/registrace) a současně potvrzením místa v kurzu plaveckou školou.

Po přijetí vyplněného registračního formuláře ověří plavecká škola volná místa v požadovaném kurzu a kontaktuje účastníka. Poté emailem na adresu uvedenou ve formuláři zašle potvrzení, ve kterém je uvedený den a čas první lekce. K uzavření smlouvy s plaveckou školou dochází zasláním potvrzení termínu kurzu plaveckou školou. Na základě uzavřené smlouvy vzniká povinnost uhradit kurzovné. Plavecká škola vystaví fakturu na kurzovné a zašle účastníkovi k zaplacení. Splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení.

3. PLAVECKÉ KURZY

3.1. KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ DO 4 LET = KURZY S RODIČI

Kurz plavání kojenců, batolat a dětí do 4 let obsahuje mezi 8-12 lekcemi, dle ročního období daného roku. Každá lekce trvá 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci. Přicházejte včas na lekce, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do kojeneckého bazénu bez pokynů instruktora.

Věci s sebou:

Pro dítě: pro kojence a batolata jednorázovou plenu do vody nebo plavečky s nepropustnou membránou, neoprenové plavky, pro děti bez pleny (2-4 roky) plavky, které obepínají nožičky dítěte, osušku, hygienické potřeby.

Pro rodiče: plavky, zde není omezení na střih plavek pro muže, osušku, hygienické potřeby

3.2. KURZ PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ = KURZY BEZ RODIČŮ

Kurz plavání předškolních dětí obsahuje mezi 10-16 lekcemi (záleží na ročním období, ve kterém se kurz pořádá), každá lekce trvá 40 minut včetně 10 minutového volného plavání.

Kurz plavání školních dětí (skupina na plaveckém bazénu v Havířově Šumbarku) obsahuje mezi 10-16 lekcemi (záleží na ročním období, ve kterém se kurz pořádá), každá lekce trvá 60 minut včetně převlékání.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 5 minut před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru před bazénem. Nepouštějte děti dříve do bazénu, než si je převezme instruktor!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Věci s sebou: Přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

3.3. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

  • Kurzy plavání kojenců, batolat a dětí do 4 let s rodiči
  • Kurzy plavání předškolních a školních dětí bez rodičů

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes online systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy: www.pawlicova.cz v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým plaváčkům zaslána před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 8:00 hodiny ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezením uvedenými v dalších větách.

Náhradní lekce je možné čerpat v průběhu kurzu, a to například v jiný den, a to do skončení kurzu. Poté se lekce převedou na volné plavání. Převedené lekce jsou platné půl roku po skončení kurzu. Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpaných náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Volné plavání = 60 minutový vstup do bazénu pro 1 dítě a dospělý doprovod

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 14 dní před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁHRADY/ZRUŠENÍ LEKCÍ

 

4.1. CENNÍK KURZŮ

Ceny kurzu cvičení se během roku mění dle množství lekcí. Jestliže kurz obsahuje více lekcí, pak je cena kurzu vyšší.

Účastníci, kteří odplavali pět kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v další kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu 15% na kurz.

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v běhu 1 kurzu je poskytována sleva na kurzovné 10% z kurzovného hrazeného za každého sourozence.

4.2. ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Kurzovné je hrazeno bezhotovostním převodem v celé výši kurzovného na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedenou v registraci.

Číslo bankovního účtu: 2002005971/2010

VS: uvedený na faktuře

V případě preference jiného typu platby je možná úhrada kurzovného v den 1. lekce nového kurzu:

Hotovosti

Platební kartou

Benefit PLUS

4.3. STORNO PODMÍNKY

I přesto, že umožnujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

1. Bezplatné zrušení 

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 14 dní před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

2. Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1000,- Kč nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

  1. v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1000,- Kč. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).
  2. Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno.
  3. Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o částku 1 000,- Kč a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

4.4. ZRUŠENÍ/PŘERUŠENÍ KURZU PLAVÁNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

V případě, že z důvodu zásahu vyšší moci dojde k nemožnosti či omezení plnění podmínek smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a účastníkem, zejména k přerušení, omezení či zákazu provozu v provozovně plavecké školy, a tedy nebude možné poskytovat kurzy plavání řádným způsobem a tato nemožnost trvala déle než jeden den, vyhrazuje si Poskytovatel právo na vrácení zbylých/zrušených lekcí plavání prostřednictvím kompenzací, tedy nikoliv formou vrácení kurzovného.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky) nezávislé na vůli plavecké školy, které jsou objektivně neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání či omezují poskytování plaveckých kurzů. Jedná se zejména o válečný stav, občanské nepokoje, záplavy, epidemie, pandemie, rozhodnutí přijatá vládou, rozhodnutí orgány veřejné správy, zejména karanténní opatření a veškerá rozhodnutí, v jejichž důsledku dochází k uzavření či omezení provozu.

V případě přerušení/zrušení kurzu plavání z důvodů vyšší moci, jak je uvedeno výše, má účastník kurzu plavání možnost vybrat si jednu z následujících kompenzací vrácení kurzovného:

  1. Převod zrušených lekcí na následující kurz plavání
  2. Vystavení voucheru v hodnotě zrušených lekcí s platností 1 rok
  3. Vrácení zbylé části kurzovného ve formě volného vstupu na volné plavání pro 1 dítě a 1 dospělého na 60min.

4.5. NÁHRADA ZA ZAMEŠKANÉ LEKCE KURZU u DLOUHODOBÉ NEMOCI

Pouze v případě zamešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5 jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny budete mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

  1. Rodiči vrátit kurzovné za tyto zameškané lekce kurzu, po odečtení částky 500 korun anebo
  2. Přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na volné plavání, po odečtení částky 500 Kč, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet.

Účastník zvolí způsob kompenzace za zameškané lekce kurz z důvodu dlouhodobé nemoci.

Veškeré žádosti o náhradu za zameškané lekce kurzu (viz. Podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na pawlicova@gmail.com . Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení služí pouze k účelu prokázání vznik nároku na náhradu za zamečkané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme a neuchováváme.

4.6. ABSENCE V KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek ods. 2.4. Kurzovné se však nevrací.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

Součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Poskytovatelem je Provozně – bezpečnostní řád Plavecké školy Pawlicová, s kterým byli účastníci seznámeni a který je také dostupný on-line na webu plavecké školy www.pawlicova.cz .

Ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.3. 2024.